CHI-WEB Archives

ACM SIGCHI WWW Human Factors (Open Discussion)

CHI-WEB@LISTSERV.ACM.ORG

Options: Use Classic View

Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Katri Kaul <[log in to unmask]>
Sat, 28 Feb 2015 14:09:34 +0000
text/plain (57 lines)
(translated in Finnish  after the English version)

Hi,

I am studying Interactive Technology at the University of Tampere and at the moment I am writing my Master's thesis about mobile tourist guides. My thesis supervisor is Professor Kari-Jouko Räihä.

The aim of my thesis study is to find out what services provided by mobile tourist guides users actually use, what kind of experiences users have about mobile tourist guide services and what users think about mobile tourist guide services which they have not used before.

Taking part in the survey does not require earlier mobile tourist guide usage experience from you.

By participating in the survey you get the opportunity to participate in a raffle: the winner gets a gift card worth of 20 euros. You may participate in the raffle by giving your contact information at the end of the survey (contact information will not be used for any other purposes). The raffle will be carried out after the response time has ended. The winner will be informed personally.

If you have a moment (10-15 minutes) I hope that you would take part in the survey! The survey is available till March 14th.

Link to the survey in English:
http://www.surveygizmo.com/s3/2027848/Survey-mobile-tourist-guide-applications

Link to the survey in Finnish:
http://www.surveygizmo.com/s3/2014789/Kysely-matkaopassovellukset

Thank you for participating!

Kind regards,
Katri Kaul ([log in to unmask])

*****************************************************************************************************

Hei,

olen vuorovaikutteisen teknologian opiskelija ja teen parhaillaan Pro gradu -tutkielmaa mobiililaitteille suunnatuista matkaopassovelluksista. Tutkielmatyöni ohjaajana toimii Tampereen yliopiston professori Kari-Jouko Räihä.

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, mitä matkaopassovellusten tarjoamia palveluja käyttäjät hyödyntävät, millaisia kokemuksia käyttäjillä on matkaopassovellusten tarjoamista palveluista sekä millä tavoin käyttäjät suhtautuvat opassovellusten palveluihin, joita eivät ole aikaisemmin käyttäneet.

Kyselyyn vastaaminen ei edellytä sinulta aiempaa käyttökokemusta matkaopassovelluksista.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 20 euron lahjakortti. Pääset mukaan arvontaan antamalla yhteystietosi kyselyn lopuksi. Yhteystiedot kerätään ainoastaan arvontaa varten (ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen). Arvonta tapahtuu vastausajan päätyttyä. Voittajalle ilmoitetaan
henkilökohtaisesti.

Mikäli sinulla on hetki aikaa (10-15 minuuttia) toivoisin, että vastaat kyselyyn! Vastausaikaa on 14.3 asti.

Linkki kyselyyn suomeksi:
http://www.surveygizmo.com/s3/2014789/Kysely-matkaopassovellukset

Linkki kyselyyn englanniksi:
http://www.surveygizmo.com/s3/2027848/Survey-mobile-tourist-guide-applications

Kiitos osallistumisesta tutkimukseeni!

Keväisin terveisin,
Katri Kaul ([log in to unmask])

    --------------------------------------------------------------
    Tip of the Day: Use the archives to research common questions
            CHI-WEB: www.sigchi.org/resources/web/faq.html
              MODERATOR: mailto:[log in to unmask]
    --------------------------------------------------------------

ATOM RSS1 RSS2