MOD-DBWORLD Archives

DBWorld @ ACM SIGMOD

MOD-DBWORLD@LISTSERV.ACM.ORG

Options: Use Forum View

Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
Kostas Stefanidis <[log in to unmask]>
Reply To:
Date:
Thu, 24 Aug 2023 03:00:57 -0400
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (418 lines)
Issue 12 of Volume 16 of the Proceedings of the VLDB Endowment (PVLDB) is now available electronically at the VLDB website:

   https://vldb.org/pvldb/volumes/16#issue-12
   
This issue consists of the following papers that have been accepted for the research track of VLDB 2023 in Vancouver, Canada in August/September 2023:

- Progressive Partitioning for Parallelized Query Execution in Google's Napa
Junichi Tatemura, Tao Zou, Jagan Sankaranarayanan, Yanlai Huang, Jim Chen, Yupu Zhang, Kevin Lai, Hao Zhang, Gokul Nath Babu Manoharan, Goetz Graefe, Divyakant Agrawal, Brad Adelberg, Shilpa Kolhar, Indrajit Roy
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3475-sankaranarayanan.pdf

- Taurus MM: bringing multi-master to the cloud
Alex Depoutovitch, Chong Chen, Per-Åke Larson, Jack Ng, Shu Lin, Guanzhu Xiong, Paul Lee, Emad Boctor, Samiao Ren, Lengdong Wu, Yuchen Zhang, Calvin Sun
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3488-depoutovitch.pdf

- StreamOps: Cloud-Native Runtime Management for Streaming Services in ByteDance
Yancan Mao, Zhanghao Chen, Yifan Zhang, Meng Wang, Yong Fang, Guanghui Zhang, Rui Shi, Richard T.B. Ma
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3501-mao.pdf

- AutoSteer: Learned Query Optimization for Any SQL Database
Christoph Anneser, Nesime Tatbul, David Cohen, Zhenggang Xu, Prithviraj Pandian, Nikolay Laptev, Ryan Marcus
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3515-anneser.pdf

- Krypton: Real-time Serving and Analytical SQL Engine at ByteDance
Jianjun Chen, Rui Shi, Heng Chen, Li Zhang, Ruidong Li, Wei Ding, Liya Fan, Hao Wang, Mu Xiong, Yuxiang Chen, Benchao Dong, Kuankuan Guo, Yuanjin Lin, Xiao Liu, Haiyang Shi, Peipei Wang, Zikang Wang, Yemeng Yang, Junda Zhao, Dongyan Zhou, Zhikai Zuo, Yuming Liang
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3528-chen.pdf

- EmbedX: A Versatile, Efficient and Scalable Platform to Embed Both Graphs and High-Dimensional Sparse Data
Yuanhang Zou, Zhihao Ding, Jieming Shi, Shuting Guo, Chunchen Su, Yafei Zhang
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3543-shi.pdf

- The Story of AWS Glue
Mohit Saxena, Benjamin Sowell, Daiyan Alamgir, Nitin Bahadur, Bijay Bisht, Santosh Chandrachood, Chitti Keswani, G2 Krishnamoorthy, Austin Lee, Bohou Li, Zach Mitchell, Vaibhav Porwal, Maheedhar Reddy Chappidi, Brian Ross, Noritaka Sekiyama, Omer Zaki, Linchi Zhang, Mehul A. Shah
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3557-saxena.pdf

- Towards General and Efficient Online Tuning for Spark
Yang Li, Huaijun Jiang, Yu Shen, Yide Fang, Xiaofeng Yang, Danqing Huang, Xinyi Zhang, Wentao Zhang, Ce Zhang, Peng Chen, Bin Cui
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3570-li.pdf

- CDSBen: Benchmarking the Performance of Storage Services in Cloud-native Database System at ByteDance
Jiashu Zhang, Wen Jiang, Bo Tang, Haoxiang Ma, Lixun Cao, Zhongbin Jiang, Yuanyuan Nie, Fan Wang, Lei Zhang, Yuming Liang
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3584-tang.pdf

- FEBench: A Benchmark for Real-Time Relational Data Feature Extraction
Xuanhe Zhou, Cheng Chen, Kunyi Li, Bingsheng He, Mian Lu, Qiaosheng Liu, Wei Huang, Guoliang Li, Zhao Zheng, Yuqiang Chen
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3597-lu.pdf

- MINT: Detecting Fraudulent Behaviors from Time-series Relational Data
Fei Xiao, Yuncheng Wu, Meihui Zhang, Gang Chen, Beng Chin Ooi
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3610-xiao.pdf

- Microsoft Purview: A System for Central Governance of Data
Shafi Ahmad, Dillidorai Arumugam, Srdan Bozovic, Elnata Degefa, Sailesh Duvvuri, Steven Gott, Nitish Gupta, Joachim Hammer, Nivedita Kaluskar, Raghav Kaushik, Rakesh Khanduja, Prasad Mujumdar, Gaurav Malhotra, Pankaj Naik, Nikolas Ogg, Krishna Kumar Parthasarthy, Raghu Ramakrishnan, Vlad Rodriguez, Rahul Sharma, Jakub Szymaszek, Andreas Wolter
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3624-kaushik.pdf

- Anser: Adaptive Information Sharing Framework of AnalyticDB
Liang Lin, Yuhan Li, Bin Wu, Huijun Mai, Renjie Lou, Jian Tan, Feifei Li
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3636-wu.pdf

- TPCx-AI - An Industry Standard Benchmark for Artificial Intelligence and Machine Learning Systems
Christoph Brücke, Philipp Härtling, Rodrigo D Escobar Palacios, Hamesh Patel, Tilmann Rabl
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3649-rabl.pdf

- OneProvenance: Efficient Extraction of Dynamic Coarse-Grained Provenance From Database Query Event Logs
Fotis Psallidas, Ashvin Agrawal, Chandru Sugunan, Khaled Ibrahim, Konstantinos Karanasos, Jesús Camacho-Rodríguez, Avrilia Floratou, Carlo Curino, Raghu Ramakrishnan
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3662-psallidas.pdf

- Techniques and Efficiencies from Building a Real-Time DBMS
V. Srinivasan, Andrew Gooding, Sunil Sayyaparaju, Thomas Lopatic, Kevin Porter, Ashish Shinde, B. Narendran
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3676-srinivasan.pdf

- Real-time Workload Pattern Analysis for Large-scale Cloud Databases
Jiaqi Wang, Tianyi Li, Anni Wang, Xiaoze Liu, Lu Chen, Jie Chen, Jianye Liu, Junyang Wu, Feifei Li, Yunjun Gao
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3689-chen.pdf

- Big Data Analytic Toolkit: A general-purpose, modular, and heterogeneous acceleration toolkit for data analytical engines
Jiang Li, Qi Xie, Yan Ma, Jian Ma, Kunshang Ji, Yizhong Zhang, Chaojun Zhang, Yixiu Chen, Gangsheng Wu, Jie Zhang, Kaidi Yang, Xinyi He, Qiuyang Shen, Yanting Tao, Haiwei Zhao, Penghui Jiao, Chengfei Zhu, David Qian, Cheng Xu
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3702-li.pdf

- Lindorm TSDB: A Cloud-native Time-series Database for Large-scale Monitoring Systems
Chunhui Shen, Qianyu Ouyang, Feibo Li, Zhipeng Liu, Longcheng Zhu, Yujie Zou, Qing Su, Tianhuan Yu, Yi Yi, Jianhong Hu, Cen Zheng, Bo Wen, Hanbang Zheng, Lunfan Xu, Sicheng Pan, Bin Wu, Xiao He, Ye Li, Jian Tan, Sheng Wang, Dan Pei, Wei Zhang, Feifei Li
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3715-zheng.pdf

- OceanBase Paetica: A Hybrid Shared-nothing/Shared-everything Database for Supporting Single Machine and Distributed Cluster
Zhifeng Yang, Quanqing Xu, Shanyan Gao, Chuanhui Yang, Guoping Wang, Yuzhong Zhao, Fanyu Kong, Hao Liu, Wanhong Wang, Jinliang Xiao
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3728-xu.pdf

- SimpleTS: An Efficient and Universal Model Selection Framework for Time Series Forecasting
Yuanyuan Yao, Dimeng Li, Hailiang Jie, Lu Chen, Tianyi Li, Jie Chen, Jiaqi Wang, Feifei Li, Yunjun Gao
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3741-chen.pdf

- PolarDB-SCC: A Cloud-Native Database Ensuring Low Latency for Strongly Consistent Reads
Xinjun Yang, Yingqiang Zhang, Hao Chen, Chuan Sun, Feifei Li, Wenchao Zhou
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3754-chen.pdf

- ScalarDB: Universal Transaction Manager for Polystores
Hiroyuki Yamada, Toshihiro Suzuki, Yuji Ito, Jun Nemoto
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3768-yamada.pdf

- Angel-PTM: A Scalable and Economical Large-scale Pre-training System in Tencent
Xiaonan Nie, Yi Liu, Fangcheng Fu, Jinbao Xue, Dian Jiao, Xupeng Miao, Yangyu Tao, Bin Cui
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3781-nie.pdf

- Eigen: End-to-end Resource Optimization for Large-Scale Databases on the Cloud
Ji You Li, Jiachi Zhang, Wenchao Zhou, Yuhang Liu, Shuai Zhang, Zhuoming Xue, Ding Xu, Hua Fan, Fangyuan Zhou, Feifei Li
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3795-zhou.pdf

- MagicScaler: Uncertainty-aware, Predictive Autoscaling
Zhicheng Pan, Yihang Wang, Yingying Zhang, Sean Bin Yang, Yunyao Cheng, Peng Chen, Chenjuan Guo, Qingsong Wen, Xiduo Tian, Yunliang Dou, Zhiqiang Zhou, Chengcheng Yang, Aoying Zhou, Bin Yang
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3808-yang.pdf

- Kora: A Cloud-Native Event Streaming Platform for Kafka
Anna Povzner, Prince Mahajan, Jason Gustafson, Jun Rao, Ismael Juma, Feng Min, Shriram Sridharan, Nikhil Bhatia, Gopi Attaluri, Adithya Chandra, Stanislav Kozlovski, Rajini Sivaram, Lucas Bradstreet, Bob Barrett, Dhruvil Shah, David Jacot, David Arthur, Manveer Chawla, Ron Dagostino, Colin Mccabe, Manikumar Reddy Obili, Kowshik Prakasam, Jose Garcia Sancio, Vikas Singh, Alok Nikhil, Kamal Gupta
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3822-povzner.pdf

- Automatic SQL Error Mitigation in Oracle
Krishna Kantikiran Pasupuleti, Jiakun Li, Hong Su, Mohamed Ziauddin
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3835-pasupuleti.pdf

- PyTorch FSDP: Experiences on Scaling Fully Sharded Data Parallel
Yanli Zhao, Andrew Gu, Rohan Varma, Liang Luo, Chien-Chin Huang, Min Xu, Less Wright, Hamid Shojanazeri, Myle Ott, Sam Shleifer, Alban Desmaison, Can Balioglu, Pritam Damania, Bernard Nguyen, Geeta Chauhan, Yuchen Hao, Ajit Mathews, Shen Li
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3848-huang.pdf

- Time Series Data Mining: A Unifying View
Eamonn Keogh
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3861-keogh.pdf

- Machine Learning for Subgraph Extraction: Methods, Applications and Challenges
Kai Siong Yow, Ningyi Liao, Siqiang Luo, Reynold Cheng
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3864-yow.pdf

- Private Information Retrieval in Large Scale Public Data Repositories
Ishtiyaque Ahmad, Divyakant Agrawal, Amr El Abbadi, Trinabh Gupta
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3868-ahmad.pdf

- Data and AI Model Markets: Opportunities for Data and Model Sharing, Discovery, and Integration
Jian Pei, Raul Castro Fernandez, Xiaohui Yu
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3872-pei.pdf

- Efficient Execution of User-Defined Functions in SQL Queries
Yannis Foufoulas, Alkis Simitsis
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3874-simitsis.pdf

- Natural Language Interfaces for Databases with Deep Learning
George Katsogiannis-Meimarakis, Mike Xydas, Georgia Koutrika
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3878-katsogiannis-meimarakis.pdf

- Join Order Selection with Deep Reinforcement Learning: Fundamentals, Techniques, and Challenges
Zhengtong Yan, Valter Uotila, Jiaheng Lu
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3882-yan.pdf

- Full-Power Graph Querying: State of the Art and Challenges
Ioana Manolescu, Madhulika Mohanty
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3886-mohanty.pdf

- A Tutorial on Visual Representations of Relational Queries
Wolfgang Gatterbauer
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3890-gatterbauer.pdf

- Databases on Modern Networks: A Decade of Research that now comes into Practice
Alberto Lerner, Carsten Binnig, Philippe Cudré-Mauroux, Rana Hussein, Matthias Jasny, Theo Jepsen, Dan R. K. Ports, Lasse Thostrup, Tobias Ziegler
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3894-lerner.pdf

- Building a Collaborative Data Analytics System: Opportunities and Challenges
Zuozhi Wang, Chen Li
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3898-wang.pdf

- PAINE Demo: Optimizing Video Selection Queries With Commonsense Knowledge
Wenjia He, Ibrahim Sabek, Yuze Lou, Michael Cafarella
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3902-he.pdf

- DoveDB: A Declarative and Low-Latency Video Database
Ziyang Xiao, Dongxiang Zhang, Zepeng Li, Sai Wu, Kian-Lee Tan, Gang Chen
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3906-zhang.pdf

- DeepVQL: Deep Video Queries on PostgreSQL
Dong June Lew, Kihyun Yoo, Kwang Woo Nam
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3910-nam.pdf

- A Demonstration of DLBD: Database Logic Bug Detection System
Xiu Tang, Sai Wu, Dongxiang Zhang, Ziyue Wang, Gongsheng Yuan, Gang Chen
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3914-wu.pdf

- PSFQ: A Blockchain-based Privacy-preserving and Verifiable Student Feedback Questionnaire Platform
Wangze Ni, Pengze Chen, Lei Chen
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3918-ni.pdf

- QO-Insight: Inspecting Steered Query Optimizers
Christoph Anneser, Mario Petruccelli, Nesime Tatbul, David Cohen, Zhenggang Xu, Prithviraj Pandian, Nikolay Laptev, Ryan Marcus, Alfons Kemper
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3922-anneser.pdf

- Lynx: A Graph Query Framework for Multiple Heterogeneous Data Sources
Zhihong Shen, Chuan Hu, Zihao Zhao
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3926-hu.pdf

- Showcasing Data Management Challenges for Future IoT Applications with NebulaStream
Aljoscha Lepping, Hoang Mi Pham, Laura Mons, Balint Rueb, Philipp M. Grulich, Ankit Chaudhary, Steffen Zeuch, Volker Markl
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3930-lepping.pdf

- CEDA: Learned Cardinality Estimation with Domain Adaptation
Zilong Wang, Qixiong Zeng, Ning Wang, Haowen Lu, Yue Zhang
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3934-wang.pdf

- FastMosaic in Action: A New Mosaic Operator for Array DBMSs
Ramon Antonio Rodriges Zalipynis
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3938-zalipynis.pdf

- Sniffer: A Novel Model Type Detection System against Machine-Learning-as-a-Service Platforms
Zhuo Ma, Yilong Yang, Bin Xiao, Yang Liu, Xinjing Liu, Zhuoran Ma, Tong Yang
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3942-xiao.pdf

- KGNav: A Knowledge Graph Navigational Visual Query System
Xiang Wang, Xin Wang, Zhaozhuo Li, Dong Han
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3946-wang.pdf

- On-the-fly Data Transformation in Action
Ju Hyoung Mun, Konstantinos Karatsenidis, Tarikul Islam Papon, Shahin Roozkhosh, Denis Hoornaert, Ulrich Drepper, Ahmed Sanaullah, Renato Mancuso, Manos Athanassoulis
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3950-mun.pdf

- Demonstrating Waffle: A Self-driving Grid Index
Dalsu Choi, Hyunsik Yoon, Hyubjin Lee, Yon Dohn Chung
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3954-chung.pdf

- CM-Explorer: Dissecting Data Ingestion Problems
Niels Bylois, Frank Neven, Stijn Vansummeren
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3958-bylois.pdf

- Explaining Differentially Private Query Results With DPXPlain
Tingyu Wang, Yuchao Tao, Amir Gilad, Ashwin Machanavajjhala, Sudeepa Roy
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3962-gilad.pdf

- Ganos Aero: A Cloud-Native System for Big Raster Data Management and Processing
Fei Xiao, Jiong Xie, Zhida Chen, Feifei Li, Zhen Chen, Jianwei Liu, Yinpei Liu
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3966-xie.pdf

- Demonstration of OpenDBML, a Framework for Democratizing In-Database Machine Learning
Mahdi Ghorbani, Amir Shaikhha
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3970-shaikhha.pdf

- Demonstration of SPARQL-𝑀𝐿: An Interfacing Language for Supporting Graph Machine Learning for RDF Graphs
Hussein Abdallah, Waleed Afandi, Essam Mansour
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3974-abdallah.pdf

- EQUI-VOCAL Demonstration: Synthesizing Video Queries from User Interactions
Enhao Zhang, Maureen Daum, Dong He, Manasi Ganti, Brandon Haynes, Ranjay Krishna, Magdalena Balazinska
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3978-zhang.pdf

- TsQuality: Measuring Time Series Data Quality in Apache IoTDB
Yuanhui Qiu, Chenguang Fang, Shaoxu Song, Xiangdong Huang, Chen Wang, Jianmin Wang
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3982-song.pdf

- Approximate Queries over Concurrent Updates
Congying Wang, Nithin Sastry Tellapuri, Sphoorthi Keshannagari, Dylan Zinsley, Zhuoyue Zhao, Dong Xie
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3986-zhao.pdf

- Solving Hard Variants of Database Schema Matching on Quantum Computers
Kristin Fritsch, Stefanie Scherzinger
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3990-scherzinger.pdf

- Interpretable Clustering of Multivariate Time Series with Time2Feat
Angela Bonifati, Francesco Del Buono, Francesco Guerra, Miki Lombardi, Donato Tiano
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3994-guerra.pdf

- DHive: Query Execution Performance Analysis via Dataflow in Apache Hive
Chaozu Zhang, Qiaomu Shen, Bo Tang
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p3998-zhang.pdf

- MLWHATIF: What If You Could Stop Re-Implementing Your Machine Learning Pipeline Analyses Over and Over?
Stefan Grafberger, Shubha Guha, Paul Groth, Sebastian Schelter
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4002-grafberger.pdf

- AQUA: Automatic Collaborative Query Processing in Analytical Database
Yuchen Peng, Ke Chen, Lidan Shou, Dawei Jiang, Gang Chen
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4006-chen.pdf

- VisualNeo: Bridging the Gap between Visual Query Interfaces and Graph Query Engines
Kai Huang, Houdong Liang, Chongchong Yao, Xi Zhao, Yue Cui, Yao Tian, Ruiyuan Zhang, Xiaofang Zhou
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4010-huang.pdf

- KG-Roar: Interactive Datalog-based Reasoning on Virtual Knowledge Graphs
Luigi Bellomarini, Marco Benedetti, Andrea Gentili, Davide Magnanimi, Emanuel Sallinger
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4014-gentili.pdf

- To UDFs and Beyond: Demonstration of a Fully Decomposed Data Processor for General Data Wrangling Tasks
Nico Schäfer, Damjan Gjurovski, Angjela Davitkova, Sebastian Michel
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4018-gjurovski.pdf

- ChainDash: An Ad-Hoc Blockchain Data Analytics System
Yushi Liu, Liwei Yuan, Zhihao Chen, Yekai Yu, Zhao Zhang, Cheqing Jin, Ying Yan
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4022-zhang.pdf

- BrewER: Entity Resolution On-Demand
Luca Zecchini, Giovanni Simonini, Sonia Bergamaschi, Felix Naumann
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4026-zecchini.pdf

- Visualizing Spreadsheet Formula Graphs Compactly
Fanchao Chen, Dixin Tang, Haotian Li, Aditya G. Parameswaran
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4030-tang.pdf

- DuckPGQ: Bringing SQL/PGQ to DuckDB
Daniel Ten Wolde, Gábor Szárnyas, Peter Boncz
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4034-wolde.pdf

- Demo of QueryBooster: Supporting Middleware-based SQL Query Rewriting as a Service
Qiushi Bai, Sadeem Alsudais, Chen Li
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4038-bai.pdf

- Web Connector: A Unified API Wrapper to Simplify Web Data Collection
Weiyuan Wu, Pei Wang, Yi Xie, Yejia Liu, George Chow, Jiannan Wang
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4042-wu.pdf

- FS-Real: A Real-World Cross-Device Federated Learning Platform
Dawei Gao, Daoyuan Chen, Zitao Li, Yuexiang Xie, Xuchen Pan, Yaliang Li, Bolin Ding, Jingren Zhou
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4046-chen.pdf

- ADOps: An Anomaly Detection Pipeline in Structured Logs
Xintong Song, Yusen Zhu, Jianfei Wu, Bai Liu, Hongkang Wei
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4050-song.pdf

- Portals: A Showcase of Multi-Dataflow Stateful Serverless
Jonas Spenger, Chengyang Huang, Philipp Haller, Paris Carbone
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4054-spenger.pdf

- CORNET: Learning Spreadsheet Formatting Rules By Example
Mukul Singh, José Cambronero Sanchez, Sumit Gulwani, Vu Le, Carina Negreanu, Gust Verbruggen
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4058-singh.pdf

- Fanglue: An Interactive System for Decision Rule Crafting
Chen Qian, Shiwei Liang, Zhaoyang Wang, Yin Lou
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4062-lou.pdf

- Odyssey: An Engine Enabling The Time-Series Clustering Journey
John Paparrizos, Sai Prasanna Teja Reddy
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4066-paparrizos.pdf

- ERICA: Query Refinement for Diversity Constraint Satisfaction
Jinyang Li, Alon Silberstein, Yuval Moskovitch, Julia Stoyanovich, H. V. Jagadish
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4070-li.pdf

- Lingua Manga: A Generic Large Language Model Centric System for Data Curation
Zui Chen, Lei Cao, Sam Madden
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4074-chen.pdf

- XDB in Action: Decentralized Cross-Database Query Processing for Black-Box DBMSes
Haralampos Gavriilidis, Leonhard Rose, Joel Ziegler, Kaustubh Beedkar, Jorge-Arnulfo Quiané-Ruiz, Volker Markl
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4078-gavriilidis.pdf

- Interactive Demonstration of EVA
Gaurav Tarlok Kakkar, Aryan Rajoria, Myna Prasanna Kalluraya, Ashmita Raju, Jiashen Cao, Kexin Rong, Joy Arulraj
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4082-kakkar.pdf

- RESCU-SQL: Oblivious Querying for the Zero Trust Cloud
Xiling Li, Gefei Tan, Xiao Wang, Jennie Rogers, Soamar Homsi
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4086-li.pdf

- DataRinse: Semantic Transforms for Data preparation based on Code Mining
Ibrahim Abdelaziz, Julian Dolby, Udayan Khurana, Horst Samulowitz, Kavitha Srinivas
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4090-srinivas.pdf

- Demonstrating ADOPT: Adaptively Optimizing Attribute Orders for Worst-Case Optimal Joins via Reinforcement Learning
Junxiong Wang, Mitchell Gray, Immanuel Trummer, Ahmet Kara, Dan Olteanu
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4094-wang.pdf

- Demonstrating GPT-DB: Generating Query-Specific and Customizable Code for SQL Processing with GPT-4
Immanuel Trummer
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4098-trummer.pdf

- SHEVA: A Visual Analytics System for Statistical Hypothesis Exploration
Vicente Nejar De Almeida, Eduardo Ribeiro, Nassim Bouarour, João Luiz Dihl Comba, Sihem Amer-Yahia
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4102-almeida.pdf

- PikePlace: Generating Intelligence for Marketplace Datasets
Shi Qiao, Alekh Jindal
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4106-jindal.pdf

- A Learned Query Rewrite System
Xuanhe Zhou, Guoliang Li, Jianming Wu, Jiesi Liu, Zhaoyan Sun, Xinning Zhang
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4110-li.pdf

- Will LLMs reshape, supercharge, or kill data science?
Alon Halevy, Yejin Choi, Avrilia Floratou, Michael J. Franklin, Natasha Noy, Haixun Wang
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4114-halevy.pdf

- Towards Auto-Generated Data Systems
Alvin Cheung, Maaz Bin Safeer Ahmad, Brandon Haynes, Chanwut Kittivorawong, Shadaj Laddad, Xiaoxuan Liu, Chenglong Wang, Cong Yan
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4116-cheung.pdf

- Generations of Knowledge Graphs: The Crazy Ideas and the Business Impact
Xin Luna Dong
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4130-dong.pdf

- The Story of GraphLab – From Scaling Machine Learning to Shaping Graph Systems Research
Joseph E. Gonzalez, Yucheng Low
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4138-gonzalez.pdf

- Common Sense: the Dark Matter of Language and Intelligence
Yejin Choi
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4139-choi.pdf

- Modernization of Databases in the Cloud Era: Building Databases that Run Like Legos
Feifei Li
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4140-li.pdf

- On the Cusp: Computing Thrills and Perils and Professional Awakening
Natasa Milic-Frayling
https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p4152-milic-frayling.pdf


Best regards, 

Kostas Stefanidis, Tampere University, Finland
Manos Athanassoulis, Boston University, USA
Ju Fan, Renmin University of China, China
Proceedings Chairs, PVLDB Volume 16, 2023
---------------


To unsubscribe from the DBWorld mailing list please visit https://dbworld.sigmod.org and follow the unsubscribe directions given there.

ATOM RSS1 RSS2